Kurs na żurawie wieżowe

Kurs na operatora żurawia wieżowego i szynowego

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi wieżowych w tym szybkomontujących – dolnoobrotowych oraz szynowych, kategorii IŻ. Szkolenie ma na celu nie tylko zdobycie kwalifikacji ale 100% przygotowanie naszego kursanta do bezpiecznej pracy na odpowiedzialnym stanowisku. W tym celu w naszym ośrodku dysponujemy trzema żurawiami służącymi wyłącznie do szkoleń, ćwicząc pod pełnym nadzorem doświadczonych operatorów staramy się aby każdy z uczestników kursu od podstaw poznawał żurawie oraz pracę na stanowisku operatora. Pomaga nam w tym stworzona “mini budowa”, gdzie uczymy jeździć np. z blatami szalunkowymi, pojemnikiem na beton, różnego rodzaju obciążeniem, przestawianiem elementów w różne miejsca i na różne wysokości.

Warunki stawiane kandydatom:

Program szkolenia:

Uprawnienia:

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacje do obsługi żurawi kat. IŻ. Egzamin odbywa się w naszym ośrodku na maszynach z którymi kursanci mieli do czynienia podczas szkolenia. Dla osób chcących podjąć pracę za granicą istnieje możliwość wykonania certyfikacji przez UDT w języku angielskim.

Najlepszym kursantom po kursie oferujemy pracę oraz staż na wyżej wymienionych urządzeniach.

Co to jest żuraw wieżowy

Żurawie są dźwignicami z urządzeniem ładunkowym podwieszonym do wysięgnika lub wciągarki przemieszczającej się po wysięgniku. Natomiast zgodnie z normą PN-ISO 4306-1;1999 dźwignica jest maszyną o pracy przerwanej, przeznaczoną do podnoszenia i przemieszczania ładunków w przestrzeni za pomocą haka lub innego urządzenia chwytającego. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy do dźwignic zaliczamy także wciągarki i wciągniki, suwnice, układnice, dźwigniki (podnośniki), wyciągi towarowe i wyciągi statków, dźwignice linotorowe.

Klasyfikacja i podział żurawi

Żurawie można sklasyfikować w zależności od sposobu ich przemieszczenia, czyli w zależności od konstrukcji podstawy. Podział może być również dokonany ze względu na wyposażenie żurawia w określony typ wieży (stała, obrotowa, teleskopowa) oraz rodzaj wysięgnika ( wychylny, poziomy-wodzakowy, wypadowy, teleskopowy itp.).

Zgodnie z normą ISO 4306-1;1999- w zależności od podstawowych cech konstrukcyjnych- żurawie dzielą się na;

  1. Żurawie bramowe lub półbramowe, będące urządzeniami obrotowymi, których podstawa (portal) umożliwia przejazd pod nią wagonów kolejowych albo pojazdów drogowych. urządzenia te używane są do przeładunku towarów w portach(np.z wagonów kolejowych na statki), składach towarowych i magazynach, w stoczniach.
  2. Żurawie samojezdne wyposażone w wysięgnik (albo wieżę z wysięgnikiem), które w stanie obciążonym lub nieobciążonym mogą się przemieszczać po drodze, zachowując stateczność tych spod wpływem siły ciężkości. Urządzenia te stosowane są powszechnie do wielu prac przeładunkowych, montażowych i awaryjnych. Wśród tych urządzeń można wyróżnić żurawie samojezdne samochodowe, kołowe terenowe, gąsienicowe, przemysłowe, przeładunkowe, samojezdne portowe  oraz samojezdne z osprzętem roboczym o specjalnej konfiguracji z dodatkową przeciwwagą.
  3. Żurawie wieżowe – są to żurawie obrotowe z wysięgnikiem zamocowanym w górnej części pionowo ustawionej wieży.
  4. Żurawie kolejowe obrotowe zainstalowane na platformie przemieszczającej sie po torze kolejowym.
  5. Żurawie pływające – obrotowe- zamontowane na specjalnym pontonie (własnym napędem lub bez napęd)
  6. Żurawie pokładowe (obrotowe) zamontowane na pokładzie statku przeznaczone do czynności ładunkowych.
  7. Żurawie masztowe z wysięgnikiem zamocowanym przegubowona maszcie, mającym podporę górną i dolną.
  8. Żurawie wspornikowe, których ustrój nośny ma kształt wspornika.

 

Zapisy na kursy żurawi wieżowych:

 

Centrum Szkoleniowe Stanisławów

Stanisławów 3, 05-252 Dąbrówka
tel.: 666-303-308,
kom.: 666-305-307,
email: centrum@akademia-efect.pl

Warszawa

ul. Św. Jacka Odrowąża 15 II piętro, 03-310 Warszawa
tel.: 22-203-64-54,
kom.: 666-303-308,
email: warszawa@akademia-efect.pl

Kraków

ul. Igołomska 1, 31-983 Kraków
tel.: 12 442-00-55,
kom.: 666-303-308,
email: krakow@akademia-efect.pl

Katowice

ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice
tel.: 32 444-66-86,
kom.: 666-305-307,
email: katowice@akademia-efect.pl

Szczecin

ul. Mieszka I 80, 71-011 Szczecin
tel.: 91 881-20-26,
kom.: 666-305-307,
email: szczecin@akademia-efect.pl

Bielsko-Biała

ul. Legionów 26, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 444-66-96,
kom.: 666-305-307,
email: bielsko-biala@akademia-efect.pl

Dopuszczenie żurawia do pracy

 

Żurawie mogą być obsługiwane przez osoby, które przeszły odpowiednie przeszkolenie i posiadają niezbędne wiadomości teoretyczne i praktyczne związane z obsługą żurawia i bezpieczeństwem pracy oraz uzyskały – w wyniku sprawdzenia kwalifikacji w terenowym oddziale UDT – zaświadczenie uprawniające do obsługi. OPERATOR ma obowiązek odmówić obsługi żurawia, który nie ma aktualnej decyzji organu dozoru technicznego dopuszczającej do eksploatacji, natomiast sama eksploatacja żurawi powinna być prowadzona zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy przy przenoszeniu ładunków.

Kategorie obsługi żurawi

Uprawnienia do obsługi żurawi przyznawane są w dwóch kategoriach:
kategorii IIŻ uprawniającej do obsługi żurawi:

kategorii IŻ uprawniającej do obsługi żurawi:

Egzamin na operatora dźwigu budowlanego

Podczas egzaminu kandydat na operatora żurawia zwanego potocznie dźwigiem budowlanym powinien, w zakresie odpowiednim do danego typu żurawia bądź określonej grupy żurawi, wykazać się znajomością:

Zadania żurawi wieżowych | Praca operatora żurawia wieżowego

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt