Kursy oraz egzaminy kwalifikacyjne w zakresie konserwacji dźwignic

Osoby konserwujące urządzenia dźwignicowe, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym, powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne.

Wykaz urządzeń technicznych, przy konserwacji których jest wymagane posiadanie kwalifikacji, zawarty jest w rozp. Ministra Gospodarki z 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych /Dz. U. Nr. 79 poz. 849 oraz Dz. U. z 2003 nr. 50 poz. 426 /.

Dla konserwatorów dźwigów rozróżnia się cztery kategorie uprawnień, które są przyznawane wyłącznie dla wyposażenia elektromechanicznego - EM.

Dla konserwatorów pozostałych dźwignic rozróżnia się cztery kategorie uprawnień w zakresie wyposażenia mechanicznego - M oraz cztery kategorie w zakresie wyposażenia elektrycznego - E.

Kandydaci na konserwatorów w zakresie wyposażenia elektrycznego - E i elektromechanicznego - EM /z wyłączeniem kategorii IV - E/ muszą posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kv w zakresie "konserwacja, naprawy, montaż". W przypadku urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, świadectwo kwalifikacyjne powinno mieć odpowiedni wpis na ten temat.

kursy konserwacji dźwignic

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat
  • co najmniej wielomiesięczna praktyka przy konserwacji lub naprawach dźwignic
  • wykształcenie odpowiednie do danej specjalności lub pokrewne, dające gwarancję posiadania wiedzy w zakresie zgodnym z wytycznymi UDT.
Powyższe dane muszą być potwierdzone na wniosku UDT przez zakład pracy.
Program ramowy kursu w ilości 70 godz. /E+M/, każdorazowo uzgadniamy z organami UDT.
Kursy organizowane przez Ośrodek dotyczą wszystkich kategorii uprawnień i pełnego zakresu typów dźwignic.
Zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwignic, w drodze postępowania kwalifikacyjnego wydają oddziały UDT. W razie negatywnego wyniku postępowania, ponowny egzamin może się odbyć po upływie 30 dni.
Zaświadczenia są wydawane bezterminowo.

Zapisy na kursy w poszczególnych miastach:

Cenrum Szkoleniowe Dąbrówka

Stanisławów 3, 05-252 Dąbrówka
tel.: 666-303-308,
email:
Warszawa
tel.: 22-203-64-54,
email:

Kraków
tel.: 12 442-00-55,
email:

Katowice
tel.: 32 444-66-86,
email:

Szczecin
tel.: 91 881-20-26,
email:

Bielsko-Biała
tel.: 33 444-66-96,
email:


Copyright ©2014 Akademia Efect
by Studio Webs